Poniżej przekazujemy informację od Pani Barbary Kołodziejczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. pomocy w formie obiadów dla dzieci z Ukrainy

Dzień dobry,

W związku z zbliżającym się początkiem roku szkolnego, pragnę poinformować, iż rodzice (opiekunowie) dzieci z Ukrainy mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrycia kosztów obiadów  w szkole / całodziennego wyżywienia w przedszkolu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom z Ukrainy, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł co stanowi 100% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w postaci pokrycia kosztu obiadu w szkole/całodziennego wyżywienia w przedszkolu jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej. Rodzic/opiekun dziecka musi złożyć wniosek do pracownika socjalnego MOPS zgodnie z miejscem tj. ulicą zamieszkania.

Osoby do kontaktu dla rodziców/opiekunów:
- Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, II piętro, pok. 2, 3, 4, 8, 10, 11 Jolanta Machaj koordynator tel. 571 332 260
- Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2 MOPS ul. Chemiczna 2, MOPS ul. Obrońców Pokoju 7, MOPS ul. Przedziałowa 1, MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 5 Ewa Szczepara koordynator tel. 571 332 275