Bliżej nie jest znana data powstania szkoły w Okradzionowie, pośrednie przesłanki wskazują, że mógł być to rok 1908, jednak jak na razie jest brak dokumentów mogących potwierdzić tę hipotezę. Pośrednie dokumenty wskazują, że szkoła istniała w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918). Działalność szkoły była możliwa, gdyż w czasie I wojny światowej Okradzionów znalazł się pod austriackim zarządem okupacyjnym. Władze austriackie prowadziły dość liberalną politykę w kwestiach oświaty, kultury czy polityki. W tym czasie językiem wykładowym w szkołach był język polski. Szkoła od 1 października 1917 roku została przyporządkowana do okręgu szkolnego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Okręg ten istniał do 2 maja 1922 roku. Pierwsza oficjalna wzmianka o szkole w Okradzionowie pochodzi z roku 1919 roku, kiedy to naczelnik gminy Losień w sierpniu tegoż roku w piśmie skierowanym do władz powiatowych informuje, że na terenie gminy Losień są cztery szkoły początkowe tj.:

- we wsi Łosień,

- we wsi Tucznababa (obecnie Tucznawa),

- we wsi Okradzionów,

- we wsi Łęka.

Szkoła w Okradzionowie reprezentowała typ publicznej szkoły powszechnej, utrzymywanej przez państwo wspólnie z samorządem terytorialnym i nie posiadała własnego budynku lecz mieściła się w budynkach dzierżawionych od osób prywatnych lub instytucji. Praktycznie siedziba szkoły ulegała ciągłym zmianom. Dlatego w roku 1928 powstał projekt wybudowania budynku pięcioklasowej szkoły powszechnej, jednak wielki kryzys z lat 1929- 1935 pokrzyżował te plany. Zamiast samodzielnego budynku szkolnego w roku 1933 zostaje zakończona budowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która ma spełniać częściowo również funkcje szkoły. Jednak rozwiązanie takie nie przyniosło rozwiązania problemu gdyż nauka odbywała się w dalszym ciągu w kilku różnych budynkach. Od roku 1921 przy szkole działa biblioteka. Obecnie z powodu braków źródłowych trudno jest ustalić pierwszego dyrektora szkoły. Pierwszym udokumentowanym kierownikiem jest Wit Modest Rusek, który około roku 1925 został kierownikiem tej placówki i swoją funkcję sprawuje do roku 1940 roku (1939-1945 działania wojenne na frontach drugiej wojny światowej) kiedy został usunięty przez władze niemieckie. Jego miejsce zajęła volksdeutschka Janina Krzepkowska. W tym czasie nauka ogranicza się tylko do nauki czytania i pisania, a głównym celem staje się zbieranie ziół na potrzeby farmaceutyki. Po zakończonych działaniach wojennych zostaje przywrócona normalna nauka szkolna. Na stanowisko dyrektora powraca Wit Modest Rusek oraz pomoce naukowej które przechowywał w ukryciu podczas II wojny. Jednak jest to trudny okres lat powojennych. Brakuje wszystkiego, zajęcia odbywają się w budynku remizy strażackiej, dyrektor z własnych funduszy zakupuje dzienniki lekcyjne i materiały kancelaryjne na potrzeby szkoły. W latach powojennych państwo dąży do szybkiej likwidacji analfabetyzmu i w związku tym kładzie duży nacisk na efektywną pracę nauczycieli. Następuje rozbudowa szkoły do pełnych siedmiu klas, dlatego koniecznym staje się dla zapewnienia dobrych warunków nauczania oraz pomieszczenie uczniów w jednym miejscu budynku szkolnego. Do budowy jednak nie dochodzi, a następuje wydzierżawienie na potrzeby szkoły budynku od Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W późniejszym okresie budynek ten przechodzi na własność gminy stając się trwała siedzibą szkoły do dnia dzisiejszego. W wyniku reformy szkolnictwa w roku 1961 czas nauki w szkole podstawowej przedłużono do ośmiu lat. Reforma ta spowodowała, że dla uzyskania odpowiedniej ilości izb lekcyjnych zaszła konieczność nadbudowy drugiego piętra. Zmiany administracyjne w 1977 roku spowodowały, że Okradzionów wraz z miastem i gminą Ząbkowice został włączony w granice Dąbrowy Górniczej, sprawiło to że szkoła otrzymała miano Szkoły Podstawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej, a patronem szkoły w roku 1988 został Janusz Korczak. Stanowisko dyrektora szkoły w okresie po 1945 roku sprawowali kolejno: Wit Modest Rusek, Franciszka Feliś, Władysław Wojdas, Janina Hejczyk, mgr Elżbieta Pawłowska, mgr Krystyna Wilk, a od 2005 roku funkcję tę sprawuje mgr Aneta Szewczyk.

Opracował: Gerard Kulej