Wizja Szkoły Podstawowej Nr 28 J. Korczaka w Dąbrowie Górniczej

 

 • Placówka jest szkołą przyjazną i bezpieczną dla ucznia
 • Obok kształcenia i wychowania młodego pokolenia Szkoła pełni funkcję integrującą społeczność lokalną;
 • Uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
 • Nad jego rozwojem pracuje wykwalifikowana i zaangażowana w swoje dzieło kadra pedagogiczna;
 • Rodzice aktywnie współuczestniczą w życiu szkoły;
 • Szkoła wspiera ucznia w procesie wszechstronnego rozwoju, w kształtowaniu takich postaw i nawyków, które zapewnią mu prawidłowe funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie;
 • Absolwent Szkoły wierzy we własne możliwości, jest człowiekiem otwartym na innych, przejawia postawę patriotyczną, potrafi zadbać o własne zdrowie, wykazuje troskę o stan środowiska naturalnego.

 

 

MISJA SZKOŁY:Gwarantujemy:

 • przekazanie rzetelnej wiedzy stanowiącej solidną podstawę do kontynuowania nauki w gimnazjum;
 • kształtowanie właściwych postaw i nawyków zgodnych z ogólnie przyjętymi normami zachowań;
 • wychowanie w duchu tolerancji i szacunku wobec innych, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;
 • działania zmierzające do kultywowania wartości kulturowych "małej" ojczyzny i kraju;
 • organizację zajęć sprzyjającą bezpieczeństwu ucznia na terenie placówki;
 • uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb środowiska lokalnego;


Umożliwiamy:

 • korzystanie z boisk szkolnych, bezpiecznego placu zabaw, biblioteki szkolnej, jadalni, świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej;
 • rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez ich uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;
 • systematyczny kontakt rodziców z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym;
 • współuczestnictwo przedstawicieli uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły;
 • reprezentowanie Szkoły na uroczystościach i konkursach o szerszym zasięgu (dzielnica, miasto, region);


Wspieramy:

 • rozwój samodzielności i aktywności uczniów;
 • inicjatywy zmierzające do integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
 • działania promujące Placówkę na terenie miasta;
 • rodziców i opiekunów prawnych w przezwyciężaniu pojawiających się problemów wychowawczych;
 • uczestnictwo nauczycieli we wszelkich formach doskonalenia zawodowego sprzyjających podniesieniu jakości pracy Szkoły.