Poniżej przekazujemy informację od Pani Barbary Kołodziejczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. pomocy w formie obiadów dla polskich dzieci

Dzień dobry,

W związku z zbliżającym się początkiem roku szkolnego, pragnę poinformować, iż rodzice (opiekunowie) mogą ubiegać się o pomoc w formie pokrycia kosztów obiadów w szkole / przedszkolu w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Ww. programem mogą być objęte tylko i wyłącznie polskie dzieci.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w postaci pokrycia kosztu obiadu w szkole/przedszkolu jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej.  Rodzic/opiekun dziecka musi złożyć wniosek do pracownika socjalnego MOPS zgodnie z miejscem tj. ulicą zamieszkania.

Osoby do kontaktu dla rodziców/opiekunów:

- Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, II piętro, pok. 2, 3, 4, 8, 10, 11 Jolanta Machaj koordynator tel. 571 332 260
- Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2 MOPS ul. Chemiczna 2, MOPS ul. Obrońców Pokoju 7, MOPS ul. Przedziałowa 1, MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 5 Ewa Szczepara koordynator tel. 571 332 275