Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek


Start Oferta edukacyjna Sześciolatek w szkole
Sześciolatek w szkole PDF Drukuj Email

 

„PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY”.

JAK MOJE PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE ZE SZKOŁĄ,

BY PRZEJŚCIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ BYŁO PRZYJAZNE.

 

Przedszkole naszych dzieci mieści się w jednym budynku wraz ze szkołą podstawową, która jest małą placówką dydaktyczną. Szkoła położona jest na malowniczych, zielonych terenach Dąbrowy Górniczej. Bliskie sąsiedztwo pięknej krajobrazowo doliny rzeki Białej Przemszy sprzyja integracji dzieci szkolnych i przedszkolnych, co przejawia się we wspólnych zabawach na placu szkolnym oraz współpracy rad rodziców przedszkola i szkoły w organizacji imprez środowiskowych. Wspólne działania stają się drogą nawiązania bliskich i przyjaznych kontaktów między dziećmi, nauczycielami i rodzicami. W naszej dzielnicy mieszkają rodziny wielopokoleniowe utrzymujące kontakty poza szkołą,

co doskonale przekłada się na działania podejmowane na rzecz szkoły.

Oddział przedszkolny składa się z dwóch grup wiekowych:

- 3 – 4 latki „maluszki”,

- 5 – 6 latki „starszaki”.

Dzieci uczęszczające do przedszkola od początku pobytu w placówce mają kontakt z nauczycielami, z którymi zetkną się, rozpoczynając naukę w szkole.

Przygotowując się do udziału w konkursie „Mam 6 lat”, przeprowadzono diagnozę środowiska polegającą na wywiadach z dyrektorem szkoły, nauczycielami przedszkola

i szkoły oraz rozmowach z rodzicami dzieci przedszkolnych, którzy o możliwości zapisania dziecka sześcioletniego do klasy I poinformowani zostali na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu. Podczas prowadzonych rozmów szczególną uwagę zwrócono na fakt, jak oceniają oni przygotowania szkoły na przyjęcie do klasy I dzieci sześcioletnich.

W celu ułatwienia rodzicom podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I, nauczyciele przygotowali dla nas referat pt. „Pięciolatek w przedszkolu”. Tekst referatu zawiera podstawowe zagadnienia na temat właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych dziecka pięcioletniego, na które należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole. Referat dostępny jest dla zainteresowanych w „Kąciku dla rodziców” na terenie przedszkola oraz umieszczony został na stronie Internetowej szkoły. Biorąc pod uwagę dużą ilość wejść na stronę z tekstem publikacji stwierdzamy, że cieszy się on zainteresowaniem wśród rodziców.

Rodzice dzieci przedszkolnych biorą również czynny udział w pracach Rady Rodziców działającej w szkole. Oznacza to, że mamy możliwość uczestniczenia w konsultacjach i podejmowania wspólnych działań na rzecz szkoły i naszych dzieci.

Stwierdzono, że klasy I – III posiadają kąciki zabaw, w których dzieci mogą zaspokajać swoje różnorodne potrzeby, np. potrzebę działania, naśladowania, samodzielności. Ułatwiają one również socjalizację, czyli kontakty między dziećmi oraz między dziećmi a dorosłymi. Kąciki te wyposażone są w dywany, zabawki i gry planszowe, ale dzieci mogą również przynieść tu swoją ulubioną zabawkę, co sprzyja zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa.

Sale lekcyjne posiadają nowe, dostosowane do wzrostu uczniów ławki i krzesła.

W ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” przygotowano dla dzieci salę zabaw wyposażoną w przyrządy i przybory do ćwiczeń sprawnościowych, ruchowych i logicznych. Większą możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu uczniowie mają, dzięki istnieniu boisk szkolnych i placu zabaw. W razie niepogody zajęcia i zabawy ruchowe mogą odbywać się na sali gimnastycznej, która po godzinach lekcyjnych jest udostępniana uczniom pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna otacza opieką uczniów, którzy po zakończeniu zajęć lekcyjnych pozostają w szkole. W ramach zajęć świetlicowych dzieci mogą odrabiać lekcje, realizować swoje zainteresowania plastyczne. Możliwość korzystania ze świetlicy zapewnia rodzicom poczucie bezpieczeństwa ich dzieci w czasie, gdy są oni jeszcze w pracy. Uczniowie mogą również korzystać z dobrze wyposażonej sali komputerowej z dostępem do Internetu. Dla uczniów rozpoczynających naukę w kl. I szkoła przygotowała odpowiednio dostosowane toalety i łazienki z ciepłą i zimną wodą, pojemnikami z mydłem w płynie oraz papierowymi ręcznikami. Dla dzieci klas I – III wyodrębniono i odnowiono szatnię. Każdy uczeń ma w niej swoją indywidualną półkę.

Współpraca przedszkola ze szkołą mająca na celu przygotowanie dzieci do przejścia

z przedszkola do kl. I przejawia się poprzez stały kontakt nauczycieli przedszkola i szkoły

z dyrekcją i rodzicami. Dzieci sześcioletnie uczestniczą w uroczystym ślubowaniu uczniów klasy I oraz w innych uroczystościach szkolnych takich jak:

- Dzień Edukacji Narodowej

- Dzień Ziemi

- Święto Konstytucji 3 Maja

- Dni Oświaty, książki i Prasy, w których mogą prezentować swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne, taneczne.

Wspólne występy sprzyjają poznaniu przez przedszkolaków klimatu szkoły.

Inną formę przybliżenia przedszkolakom życia społeczności szkolnej stanowią wyjazdy kulturalne (np. do TDZ w Będzinie, MOK w Sławkowie) i wycieczki integracyjne, w których udział bierzemy również i my – rodzice.

Z kolei biblioteka szkolna w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom” organizuje dzieciom przedszkolnym spotkania z uczniami, na których czytają oni swoim młodszym kolegom ich ulubione bajki. Owocem tych spotkań są wspólne prace plastyczne. Dzieci przedszkolne uczestniczą w życiu szkoły również poprzez przygotowanie programu artystycznego poprzedzającego organizowany na terenie szkoły Miejski Konkurs Plastyczno-Czytelniczy pod hasłem „Narnia – kraina fantazji”.

Zaangażowanie nas, rodziców w czynny udział w życiu szkoły, to nie tylko pomoc w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, ale również takich, które mają szerszy zasięg w środowisku lokalnym. Należą do nich:

- „Święto Pieczonego Ziemniaka” organizowane jest jesienią każdego roku na terenie szkoły wspólnie z paniami reprezentującymi Koło Gospodyń Wiejskich. Udział dzieci przedszkolnych polega na przygotowaniu części programu artystycznego.

- „Piknik Rodzinny”, który na stałe wpisał się już w kalendarz roku szkolnego łączy w sobie uroczystości związane z Dniem Matki, Dniem Dziecka i Dniem Ojca, dlatego najczęściej organizowany jest na przełomie miesiąca maja i czerwca. W przygotowaniu tej imprezy widoczny jest duży wkład pracy Rady Rodziców, dyrekcji, nauczycieli, uczniów i dzieci przedszkolnych. Wiele atrakcji dla wszystkich dzieci zapewniają lokalni sponsorzy.

Impreza ta ma duże znaczenie w integracji środowiska lokalnego z życiem społeczności szkolnej. Przygotowując „Piknik Rodzinny” zabiegamy o pozyskanie sponsorów w celu uatrakcyjnienia imprezy i zwiększenia frekwencji. Angażujemy się w przygotowanie tzw. „części kulinarnej”. Polega ona na dostarczeniu różnorakich ciast, które następnie są sprzedawane wśród obecnych na pikniku gości. Rada Rodziców, reprezentowana również przez rodziców dzieci przedszkolnych, organizuje także loterię fantową. Rokrocznie piknik gromadzi coraz większą liczbę gości, co przekłada się na większą kwotę pozyskanych funduszy. Uzyskane kwoty przeznaczamy na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły,

np. dofinansowanie do zakupu komputera w celu doposażenia pracowni informatycznej. Nasze zaangażowanie w pracę Rady Rodziców ma również pozytywny wpływ na przejście dzieci z przedszkola do szkoły. Mamy bowiem możliwość współdecydowania o działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz dzieci.

- „Jasełka”, to kolejna cykliczna uroczystość, w organizację której angażują się wspólnie dzieci szkolne i przedszkolne. Przygotowywane pod opieką katechetki i nauczycieli przedszkola prezentowane są dla całej społeczności szkolnej, rencistów i emerytów, byłych pracowników naszej szkoły oraz całej społeczności lokalnej na terenie kościoła, za zgodą i akceptacją księdza proboszcza.

- „Zabawa karnawałowa” to możliwość wspólnych pląsów i zabaw przy muzyce. Uczniowie klas I – III i dzieci przedszkolne spotykają się w tym celu na terenie świetlicy środowiskowej. W zabawie mogą także uczestniczyć dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola. Jest to wspaniała okazja do nawiązania znajomości i poznania dzieci, z którymi spotkają się w przedszkolu czy też w szkole.

W trakcie w/w imprez i uroczystości prezentują się zarówno dzieci przedszkolne, jak i szkolne, co sprzyja zacieśnianiu kontaktów między nimi i przybliża życie szkolne dzieciom sześcioletnim. Prace organizacyjne integrują z kolei wszystkich nauczycieli i rodziców. Imprezy te gromadzą również na terenie szkoły przedstawicieli władz miejskich i organizacji środowiskowych.

Przytoczone tutaj przykłady uroczystości i imprez szkolnych naszym zdaniem bardzo wyraźnie wskazują, że przejście dzieci z przedszkola do szkoły nie jest dla nich „milowym krokiem”. Nasze dzieci od rozpoczęcia edukacji przedszkolnej przez cały czas angażowane są w życie szkoły. Mają częsty kontakt z uczniami klasy I, a nauczyciele i wychowawcy przedszkolni współpracując ze sobą realizują tzw. „Kolejny krok do klasy I – Plan współpracy ze szkołą”, przez co zapoznają dzieci sześcioletnie z metodami i formami pracy w klasie I. „Plan współpracy ze szkołą” opracowany został wspólnie przez nauczycieli przedszkola i szkoły. Działania integrujące w nim zawarte rozłożone są na cały rok szkolny poczynając od uroczystej inauguracji roku szkolnego aż po jego zakończenie. Obejmują one udział dzieci przedszkolnych we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych uwzględnionych w kalendarzu roku szkolnego, a także wizyty w klasie I w czasie zajęć lekcyjnych, obserwację przebiegu lekcji np. matematyki. Dzieci wspólnie wychodzą na spacery po najbliższej okolicy, a także wyjeżdżają na całodniowe wycieczki integracyjne.

Reasumując, stwierdzamy, że szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie do klasy I dzieci sześcioletnich. Przygotowania te rozpoczęły się od poinformowania rodziców o możliwości rozpoczęcia przez ich dziecko nauki w szkole podstawowej.

Kontynuacją są działania dyrekcji i nauczycieli mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

Podsumowując, zauważyć należy, że dzieci sześcioletnie czynnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej, a dyrekcja i grono pedagogiczne dokładają wielu starań, aby przed rozpoczęciem nauki w klasie I nie czuły obaw przed kontaktami ze starszymi kolegami i nauczycielami. Odnosimy wrażenie, iż starania te przekładają się na łagodne, bezstresowe przejście naszych dzieci z przedszkola w progi szkoły.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.